Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Avaldati merealaplaneeringu lähteseisukohad

Rahandusministeerium avaldas Eesti merealaplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse. Erinevate ametiasutuste, huvigruppide ja omavalitsuste arvamusi ning seisukohti oodatakse mai keskpaigaks.

"Mereala planeeringu eesmärk on kindlaks määrata Eesti mereruumi kasutamise alused, mis aitavad suunata inimtegevust ja realiseerida maksimaalset potentsiaali mereressursi kasutamisel. Soovime seeläbi saavutada merekeskkonna hea seisundi ja seda ka säilitada," ütles planeeringute osakonna nõunik Anni Konsap. "Planeeringu koostamisel hinnatakse kõikide merealal juba praegu toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju. Sealhulgas hinnatakse nende tegevustega kaasnevaid keskkonnamõjusid ning ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid."

Mereala planeeringu lähteseisukohtades pannakse paika detailsed eesmärgid ja ülesanded mereala planeeringu koostamiseks ning määratletakse planeeringu koostamise korralduslikud küljed, muu hulgas näiteks ajakava ja kaasamise põhimõtted. Planeeringu mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuses kirjeldatakse, milliseid mõjusid ja kuidas planeeringu koostamisel hindama hakatakse.

Mereala planeeringu koostamise ja lähteseisukohtade tutvustamiseks korraldab rahandusministeerium meremaakondades avalikud arutelud. Aruteludel viiakse läbi ka rühmatööd mereala väärtuste kaardistamiseks, et välja selgitada mereala tähendus kohalikele elanikele ja mereala kasutajatele, mis omakorda annab sisendi kultuuriliste mõjude käsitlemiseks planeeringu koostamisel.

Avalikud arutelud toimuvad:

  • Harjumaa, Tallinn, Viimsi Rannarahva muuseum, 30.05 kell 10.00
  • Ida-Virumaa, Toila, Toila SPA, 05.06 kell 13.00
  • Lääne-Virumaa, Vergi sadam, 06.06 kell 11.00
  • Läänemaa, Haapsalu, Rannarootsi muuseum, 11.06 kell 13.00
  • Saaremaa, Kuressaare, Väikelaevaehituse kompetentsikeskus, 12.06 kell 11.00

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Samuti on see aluseks ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele oma tegevuste suunamisel merealal. Mereala planeering plaanitakse kehtestada 2020. aastaks. Varasemalt Pärnu ja Hiiu maakondadega piirnevatel merealadel kehtestatud mereala planeeringud jäävad kehtima ka edaspidi.

Lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda rahandusministeeriumi veebilehel ning mereala planeeringu portaalis mereala.hendrikson.ee.

Rahandusministeerium