Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Haapsi küla Männimäe kinnistu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek ja avalik arutelu

Lääneranna Vallavolikogu algatas 18.04.2019 otsusega nr 139 Männimäe kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine seitsmeks elamukrundiks, paadikanali ja paadikuuri asukoha ning moodustavate kruntide hoonestusala, ehitusõiguse ja juurdepääsuteede kindlaks määramine. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks paadikanali ja paadikuuri ning kahe kavandatud elamu hoonesutsaluse osas. 

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 21.10–19.11.2019. a ning avalik arutelu 20.11.2019 kell 16.00 Varbla teeninduskeskuses. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla kodulehel.

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.