Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsuse 13. juuli 2022 korraldusega nr 426 otsustati 

1. Lõpetada ja jätta läbi viimata Lääneranna vallas Tiilima külas Jakobi katastriüksusel (katastritunnus 43001:001:0795) asuva kuuri omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud.

2. Määrata Jakobi katastriüksusel asuva lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust ja maastikupilti tunduvalt kahjustava ehitise kõrvaldamise tähtpäevaks 13.07.2023. Tähtpäevaks kõrvaldamata ehitised muutuvad maareformi käigus maatüki oluliseks osaks.

3. Korraldus avaldatakse Lääneranna valla veebilehel ja Lääneranna Teatajas ning korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Lääneranna Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.