Lääneranna valla uudised ja teated

Varbla Vallavolikogu 20.08.2008.a otsusega nr 17 kehtestatud Anni, Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Varbla Vallavolikogu kehtestas 20.08.2008.a otsusega nr 17 „Anni, Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneeringu kehtestamine" Rannaküla Anni, Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks oli maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine, ümberjagamine elamukruntideks ja neid teenindavateks kruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeringuga moodustati 24 elamukrunti.

26.02.2018.a esitas Kiviaia kinnistu omanik 20.08.2008.a kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise avalduse (dokumendiregistris registreeritud numbriga 2018/8-3/346-1) Kiviaia kinnistu osas. Kinnistu omanik soovib rajada Kiviaia kinnistule matka ja spordimaja hoone, kus korraldatakse väikestele gruppidele rühmatreeninguid ja koolitusi, majutusteenust hoones ei pakuta. Maa sihtotstarve soovitakse muuta 100% ärimaaks. 

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatav ellu viidav. 
 
Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 21.06.2018.a otsusega nr 69 osaliselt kehtetuks Varbla Vallavolikogu 20.08.2008.a otsusega nr 17 kehtestatud „Anni, Matu, Tommi, Maturanna, Arro, Arropõllu ja Paagimäe kinnistute detailplaneering" krundi numbriga 24 (Kiviaia kinnistu, katastritunnus 86301:005:0399, registriosa number 7518050, 100% elamumaa, pindala 7998 m2) osas. 
 
Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavaltsuse avalikus dokumendiregistris