Lääneranna valla uudised ja teated

Varbla Vallavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 81 „Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4, Tamme kinnistu ja riigiomandis oleva mereosa väikesadama detailplaneeringu kehtestamine“ muutmine ja osaline kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavolikogu muutis ja  tunnistas osaliselt kehtetuks 21.06.2018.a otsusega nr 68 Varbla Vallavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 81 „Hermlini 1, Hermlini 2, Hermlini 3, Hermlini 4, Tamme kinnistu ja riigiomandis oleva mereosa väikesadama detailplaneeringu kehtestamine". Detailplaneeringu eesmärgiks oli väikesadama ja sadama juurde taristu ehitamine, sadamateenuste osutamine alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele, veevärgi täiustamine ja väikesadama purgimiskoha rajatiste rajamine, ehituskeeluvööndi vähendamine ja sadama akvatooriumi määramine merealal. 

Detailplaneering kehtestati kahe kõrvaltingimusega: isikliku kasutusõiguse seadmine Varbla valla kasuks avaliku juurdepääsu tagamiseks kallasrajale ning reaalkoormatise seadmine, mille sisuks on sadamateenustele 50% hinnasoodustuse kohaldamine teenuse kasutamise aasta 1.jaanuari seisuga ja jätkuvalt teenuse kasutamiseni Varbla valla elanike registris olevatele sadamateenuseid kasutavatele isikutele, kelle elukoht on vastavates Varbla valla erinevates külades. 

Lääneranna Volikogu 21.06.2018.a otsusega nr 68 tunnistatakse kehtetuks Varbla Vallavolikogu 22.06.2016 otsuse nr 81 punkt 1.2, millega seati kinnistutele registriosa nr 324406 ja kinnistule registriosa nr 2172606 reaalkoormatis, mille sisuks on sadamateenuste 50% hinnasoodustuse kohaldamine Varbla valla elanike registris olevatele isikutele kokkulepitud tingimustel. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine detailplaneeringu ühe kõrvaltingimuse osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatav ellu viidav.

Detailplaneeringu kõrvaltingimuse punkti 1.2 kehtetuks tunnistamisega ei muutu saadud kooskõlastuste, heakskiitmiste, toimunud arutelude ega keskkonnamõjude hindamise seisukohalt, mille tõttu ei ole neid asjaolusid täiendavalt analüüsida või neid uueks arutamiseks saata tarvis. Tegemist on üksnes detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega ja seda detailplaneeringu terviklahendust mittepuudutavas osas, mille tõttu puudub vajadus selle esitamiseks kooskõlastamiseks või arvamuse andmiseks, kuivõrd need tingimused on detailplaneeringu kehtestamisel juba täidetud. 

Otsustega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.