Lääneranna valla uudised ja teated

Avalik konkurss Lääneranna Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Lääneranna Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks.

Lääneranna Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse korraldada alates 1. septembrist 2018 ümber valla allasutustena tegutsevate raamatukogude töö ning asutada Lääneranna Raamatukogu. Muudatuste eesmärgiks on raamatukogutöö tõhusam korraldamine, komplekteerimise parandamine, paindlikum ressursside jaotus ja osutatavate teenuste mitmekesistamine. Lääneranna Raamatukogu moodustatakse Koonga Raamatukogu, Kõmsi Raamatukogu, Lihula Valla Raamatukogu, Lõpe Raamatukogu, Saulepi Rahvaraamatukogu, Varbla Rahvaraamatukogu, Vatla Raamatukogu ja Virtsu Raamatukogu baasil.

Alates 1. septembrist asub Lääneranna Raamatukogu keskraamatukogu Lihulas ning haruraamatukogud Koongas, Kõmsil, Lõpel, Saulepis, Varbla, Vatlas, Virtsus, Kirblas, Metskülas ja Tuudil.

Lääneranna vallas asuvate raamatukogude ühendamine üheks toob endaga kaasa mitmeid positiivseid muudatusi. Keskne ja erialapädevusega juhtimine toetab edaspidi raamatukogude sisulist tegevus ja metoodilist juhendamist ning erialast infovahetust. Suureneb võimekus lisavahendite hankimiseks erinevatelt rahastajatelt ning raamatukogude ühiste projektide ja ürituste korraldamiseks. Toimub keskne eelarve planeerimine, dokumentatsiooni haldamine ning kogude koostise kujundamine kooskõlastatult teeninduspiirkonna teiste raamatukogudega.

Direktori ülesandeks on nelja ühinenud valla raamatukogudest moodustunud Lääneranna Raamatukogu töö korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

 • raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste;
 • väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • arvuti kasutamisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • B-kategooria sõiduki juhiloa olemasolu.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • kirjalikus vormis arusaam Lääneranna Raamatukogu arengust;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada Lääneranna Vallavalitsusele aadressil Jaama tn 1 90302, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond või vallavalitsus@laaneranna.ee hiljemalt 30. juuliks 2018.

Lisainfot kandideerimise kohta saab Lääneranna Vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna abivallavanemalt Andres Annastilt andres.annast@laaneranna.ee või 522 5620.