Lääneranna valla uudised ja teated

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Lihula Soojus (registrikood: 10539467) (aadress Aia 16, lihula linn, Lääneranna vald, 90302 Pärnu maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/319385 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.
 
 
Taotlus registreeriti Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14.08.2018 nr 15-2/18/1390-6. Õhusaasteluba nr L.ÕV/319385 on ettevõttele väljastatud Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Lihula linnas aadressil Aia 16 asuval kinnistul (katastriüksus 41201:004:0083) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteluba nr L.ÕV/319385 on väljastatud tähtajatu kehtivusega.

Ettevõtte põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine (EMTAK kood 35301). Käitises on kaks heiteallikat, milleks on katlamaja korsten ja kütusemahuti tuulutusava. Katlamajas asub kaks põletusseadet summaarse soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 3,36 MWth. Biokütusekatlale on paigaldatud tsüklon. Prognoositav aastane kütuse kulu on 1550 tonni luhaheina või 1990 tonni hakkpuitu ja 100 tonni põlevkiviõli. Käitaja poolt taotletavad välisõhku väljutatavate saasteainete aastased heitkogused on osakesi, summaarselt 14,382 tonni, süsinikoksiidi 34,994 tonni, lämmastikoksiide 7,58 tonni, lenduvaid orgaanilisi ühendeid 0,925 tonni, vääveldioksiidi 4,425 tonni, raskmetalle (pliid ja tsinki) 2,761 kilogrammi ja süsinikdioksiidi 309,242 tonni.

Käitise kinnistu paikneb 100% tootmismaal. Käitis piirneb tootmismaade, maatulundusmaade, elamumaade ja reformimata riigimaaga. Lähim elamu paikneb käitise heiteallikatest ca 90 m kaugusel edelasuunas. Samalaadsed heiteallikad käitise lähiümbruses puuduvad. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitisest ca 400 m kaugusel asub Lihula mõisa park. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid üksikobjekte.

Saasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lääne regiooni Kuressaare kontoris (Tallinna 22, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Tallinna 22, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.