Lääneranna valla uudised ja teated

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019.a otsusega nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu (katastritunnus 86301:001:0332) detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Detailplaneeringu eesmärk on elamu ja abihoonete rajamine, paadi veeskamiskoha, juurepääsu ja tehnovõrkude planeerimine. Lisaks tehakse planeeringuga ettepanek ehituskeeluvööndi vähendamiseks. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata eelhinnagu alusel, mille kohaselt planeeritav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneeringu algatamise otsusega ning edasise menetlusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu ning korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus (vallavalitsus@laaneranna.ee).