Lääneranna valla uudised ja teated

Keskkonnaloa taotluse teade (Jaesto OÜ)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Keskkonnaamet esitas 14.01.2021 Jaesto OÜ (äriregistrikood 16031288) keskkonnaloa taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Paatsalu külas Välja kinnistul (katastritunnus 86301:001:0322) põhjavee võtmiseks, vesiviljeluseks ja vesiviljelusvee suublasse juhtimiseks. Varbla kalakasvanduses kavandatav kasvatatav tuuraliste aastane kasvatatav kalakogus on 100 tonni ning kasutatav söödakogus 140 tonni aastas.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-112194.