Lääneranna valla uudised ja teated

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlus (Lõpe Agro OÜ)

Keskkonnamet teatab, et on võtnud menetlusse Lõpe Agro OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.PM-141805 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba saasteainete viimiseks paiksest heiteallikast välisõhku ja tema käitis asub aadressil Viljakuivati, Rabavere küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond (katastritunnus 33402:001:0119).

Käitajale on paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaluba vajalik, kuna vääveldioksiidi (SO2) aastane heitkogus 2,88 tonni ületab vääveldioksiidile kehtestatud
künniskogust 1 tonni aastas, lämmastikoksiidide (NOx) aastane heitkogus 0,822 t ületab lämmastikoksiididele kehtestatud künniskogust 0,3 t/a, lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜd) aastane heitkogus 0,735 t ületab LOÜdele kehtestatud künniskogust 0,5 t/a ning nikli ja selle ühendite aastane heitkogus 1,48 kg ületab raskmetallidele ja nende ühenditele kehtestatud künniskogust 0,001 t/a (1 kg/a) (keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" § 2).

Käitaja põhitegevuseks on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus (EMTAK kood 01111). Käitise tegevusala, millele luba antakse, on saagikoristusjärgsed tegevused (EMTAK 01631). Käitises toimub põletusseadmete käitamine viljakuivatamise eesmärgil. Vilja kuivatamise põhiperiood kestab juulist septembrini. Kokku on käitise tootmisterritooriumil 5 heiteallikat – kaks põletusseadet nimisoojusvõimsusega 1,19 MWth ja 2,1 MWth ning kolm põlevkiviõli mahutit – üks 25 m3 ning kaks 5 m3 mahutavusega. Kokku kasutatakse kuivatites kuni 180 t põlevkiviõli.

Käitise tootmisterritooriumi sihtotstarve on 100% tootmismaa (pindalaga 1,46 ha). Kinnistu on ümbritsetud tootmismaa ja maatulundusmaadega. Lähim elamumaa asub kuivatist edela suunas umbes 100 m kaugusel. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse andmetel ei asu tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses looduskaitsealuseid objekte.

Lähimad kaitstavad loodusobjektid asuvad käitisest rohkem kui 1,5 km kaugusel. Pärandkultuuriobjektidest jääb Rabavere viljakuivati mõjualasse Rabavere külatänav
(registreerimisnumber: 334:KAT:004), mis on säilinud u 50-90% ulatuses.

Keskkonnaloa nr L.ÕV.PM-141805 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115656, dokument nr DM-115656-7.