Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 13. jaanuaril 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 13. jaanuaril 2022. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna vallas asuva riigimetsa terviktutvustus
 2. Kinnisasja omandamise loataotluse läbi vaatamata jätmine (Kristjani)
 3. Sundvalduse seadmine Virtsu alevikus Jaama tn 7 kinnisasjal ja tee avalikult kasutatavaks määramine
 4. Lihula Vallavolikogu 11.12.2002 otsuse nr 67 „Vaba maa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine" muutmine
 5. Vallavara võõrandamine ja omandamine
 6. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
 7. Vallavara võõrandamine
 8. Lääneranna valla finantsjuhtimise kord
 9. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
 10. Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine
 11. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 "Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine
 12. Lääneranna valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 13. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 "Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine
 14. Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 12 „Lääneranna Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri ning koosseisu kinnitamine" muutmine
 15. Lääneranna Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord
 16. Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine
 17. Lääneranna valla 2022. aasta eelarve kinnitamine (II lugemine)
 18. Lääneranna valla teenetemärgi andmine