Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Kivisilla kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

30.04.2002.a otsusega nr 21 „Detailplaneeringu algatamine Kivisilla kinnistul" on Varbla Vallavolikogu algatanud Saulepi küla Kivisilla kinnistu (katastriüksuse number 86301:006:0064) detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks, elamu ehitusõiguse ja –tingimuste määramine, väikealuste randumiskoha, kanali ja muuli ehituse planeerimine.

01.04.2007.a jõustunud looduskaitse redaktsiooni alusel koosneb ehituskeeluvööndi ulatus üleujutatavast alast ning looduskaitseseaduse §-s 38 toodud vööndi laiusest. Varbla vallas korduva üleujutusega ala ei ole määratud, seetõttu loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon. Kivisilla kinnistu jääb kogu ulatuses ehituskeeluvööndisse. Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul (looduskaitseseadus § 40 lõige 3).

Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punkti 3 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus.

Planeeringu eesmärgid on muutunud ning soovitakse rajada laut-varjualune loomade karjatamiseks.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 06.04.2018.a korraldusega nr 202 Kivisilla kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse dokumendiregistris