Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmise teade (ala 5 ja 5a)

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeermisseadus (PlanS) § 109 lg 4 alusel Lääneranna Vallavolikogu 04.05.2023.a. otsusest nr 105 „Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine alade nr 5 ja 5a osas".

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 14.05.2020 otsusega nr 197. Planeeringuala on kogu Lääneranna vald. Eelvaliku ala 5 ja 5a (pindala 697 ha) asub Tuudi, Kunila, Karuse, Kinksi, Linnuse, Nurme ja Parivere külade territooriumil.

Otsusega võttis Lääneranna Vallavolikogu vastu Lääneranna valla tuuleparkide kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande „Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvalik ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne" (koostaja Hendrikson & Ko OÜ, töö nr 21004000) alade nr 5 ja 5a osas ja tunnistas ala nr 5 ja 5a sobivaks tuuleparkide arendamiseks aruandes ja otsuses väljatoodud tingimuste järgmisel. Ühtlasi otsustas volikogu võtta aruande „Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvalik ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne" aluseks eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisel eelvaliku alal 5 ja 5a.

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu eelvaliku ala 5 ja 5a detailse osa koostamisel tuleb eelnevalt läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruandes ja asukoha eelvaliku otsuses toodud uuringud ja hindamised, mille tulemusel selgub kas ning millises ulatuses ja tingimustel on võimalik asukoha eelvaliku alale 5 ja 5a tuuleparki rajada.

Otsusega ja eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruandega on võimalik tutvuda: