Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. novembril 2020

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. novembril 2020. a algusega kell 14.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula linn).

Päevakorra projekt:

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
 2. Lihula Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus
 3. Lihula Lasteaia põhimäärus
 4. Lihula Kultuurikeskuse põhimäärus
 5. Lõpe Klubi põhimäärus
 6. Kõmsi Rahvamaja põhimäärus
 7. Vatla Rahvamaja põhimäärus
 8. Varbla Rahvamaja põhimäärus
 9. Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
 10. Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine
 11. Loa andmine lepingu sõlmimiseks
 12. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
 13. Arvamuse andmine Keskkonnaameti 09.01.2019 korralduse "Geoloogilise uuringu loa andmine Mihkli II uuringuruumis" eelnõule ja Keskkonnaameti 09.01.2019 korralduse „Mihkli II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine" eelnõule
 14. Lääneranna Vallavolikogu 13.02.2020 otsuse nr 183 "Lääneranna vallale kuuluvate kinnistute Valuste tee L2 ja Valuste tee L5 koormamine isikliku kasutusõigusega Aktsiaseltsi Uninaks kasuks" muutmine
 15. Lääneranna  valla põhimääruse muutmine (II lugemine)
 16. Lääneranna Vallavolikogu töökorra muutmine (II lugemine)
 17. Lääneranna valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine
 18. Lääneranna valla eelarvestrateegia 2021-2024 kinnitamine
 19. Lääneranna vallavanema valimine
 20. Informatsioon