Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. jaanuaril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. jaanuaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas. 

Päevakorra projekt:

 1. Lääneranna valla teehoiu investeeringute kava aastateks 2019-2022 kinnitamine
 2. Lääneranna valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
 3. Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
 4. Määruse kehtetuks tunnistamine
 5. Lääneranna valla 2019. aasta eelarve II lugemine
 6. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord
 7. Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2019-2031 kinnitamine
 8. Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 9. Vallavara võõrandamine (Koonga, Lasteaia)
 10. Loa andmine lepingu sõlmimiseks
 11. Lääneranna Vallavolikogu 09.11.2017. a otsuse nr 4 „Lääneranna Vallavolikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
 12. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
 13. Ühinemistoetuse kasutamine
 14. Lääneranna Vallavolikogu poolt Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele esitatava pöördumise projekt