Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.3018.a otsusega nr 77 Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Planeeringuala hõlmab Lihula linna Piiri tänav 6 (katastritunnus 41101:001:0885; 100% sihtotstarbeta maa), Piiri tänav 8 (katastritunnus 41101:001:0872; 100% maatulundusmaa) ja Raudtee tänav 2b (katastritunnus 41101:001:0880;  100% sihtotstarbeta maa) kinnistuid.  Planeeringuala suurus on ligikaudu 11,15 ha. 

Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringuala jagada tootmis- ja/või ärimaa ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Lihula linna Piiri tn äärses osas Lihula valla üldplaneeringut, muutes elamumaa reservmaa maakasutuse sihtotstarve  tootmisettevõtete ja ladude reservmaaks.

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregsitris ning tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).