Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018. a otsusega nr 77 Lihula linna Piiri ja Veski tänava lähipiirkonna detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala moodustavad Piiri tänav 6 (katastritunnus 41101:001:0885), Piiri tänav 8 (katastritunnus 41101:001:0872) ja Raudtee tänav 2b (katastritunnus 41101:001:0880) kinnistud.

Planeeringuga kavandatakse ala jagada tootmis- ja/või ärimaa ning elamumaa sihtotstarbega kruntideks. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta Lihula linna Piiri tn äärses osas Lihula valla üldplaneeringut, muutes elamumaa reservmaa maakasutuse sihtotstarve tootmisettevõtete ja ladude reservmaaks. Planeeritav ala moodustab olemasolevate ettevõtetega ühise ettevõtluskoridori Piiri tänava äärde ning elamupiirkonna Veski tänava äärde.

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 29.10.2018-29.11.2018 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla veebilehel.

Planeeringu avalik arutelu toimub 30.11.2018 kell 15.00 Lääneranna vallamajas (Jaama tn 1, Lihula linn).

Arvamusi detailplaneringu kohta saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 90302 Pärnumaa või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.