Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 14.12.2017 otsusega nr 31 Lihula linna Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine ühiskondlike ehitiste maaks, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses 30 kohalise erihooldekodu (kolm 10-kohalist peremaja) hoonete ehitamisega. Detailplaneeringus ei nähta ette Oja tn 9 kinnistu kruntimist. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.

Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut, milles on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga on kavandatud Oja tn 9 kinnistu uus sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne ulatuslikke sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ega looduskeskkonna alaseid mõjusid. Oja tn 9 kinnistu asub tupiktänava lõpus ning eemal elamu- ja kortermajade piirkondadest. Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu elluviimine loob Lihulasse eeldatavalt 10-12 uut töökohta. Lihula Vallavalitsus otsustas 26.07.2017.a. korraldusega nr 210 mitte algatada Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuga kavandatavad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka.

Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 09.09.2017 kuni 08.10.2017. Avalikul väljapanekul arvamusi ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta ei esitatud.