Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 07.12.2022 korraldusega nr 871 Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 3,7 ha, sihtotstarve 40% tootmismaa ja 60% maatulundusmaa.

Detailplaneeringu ülesandeks on Lihula Sooaluse tee 7 maaüksusele (kinnistusraamatu registriosa nr 2046332) ja sellega piirnevale maa-alale tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, krundi hoonestusala, ehitusõiguse ning ehitisi teenindava taristu asukohtade määramine eesmärgiga rajada loomasööda (kuivatatud hein ja söödapelletid) tehase tootmiskompleks. Detailplaneering koostatakse üldplaneeringu kohasena. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale.

Planeerimisseaduse § 125 järgi on detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.