Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 10.04.2023 korraldusega nr 264 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Sooaluse tee 7 (tunnus 43001:001:1294, sihtotstarve 100% tootmismaa) maaüksuse detailplaneeringu.

3,7 ha suurusel planeeritav alal asuvad osaliselt lagunenud endise Lihula sovhoosi veiselaudad. Detailplaneeringu ülesandeks on hoonestusala, ehitusõiguse ning ehitisi teenindava taristu asukohtade määramine eesmärgiga rajada loomasööda (kuivatatud hein ja söödapelletid) tehase tootmiskompleks. Planeeringuga ei nähta ette maa-ala kruntimist. Lubatud ehitisealune pind 14000 m2, hoonete arv 6, eraldiseisev korsten kõrgusega 30 m.

Tehase arvestuslik kuiva heina aastatoodang on kuni 90 000 tonni. Heina kuivatamisel tekkiva tolmu kogumiseks kasutatakse tsüklonit, efektiivsusega 95%. Heinast söödapelletite tootmiseks kasutatakse jahvatit, jahvatamisel tekkiv tolm kogutakse kuivatiga seotud tsüklonis. Detailplaneeringuga kavandatakse juurdepääs planeeringualale Hälvati - Lihula riigiteelt Lihula linnas asuva Sooaluse tee kaudu. Parkimine krundisisene. Kavandatud tegevus suurendab Hälvati - Lihula riigitee ja Sooaluse tee liikluskoormust. Tootmise kõrgperioodil suvel läbib eeldatavalt tehase maa-ala tööpäeviti u 40-70 veoautot. Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Ette on nähtud tuletõrjeveemahuti paigaldamine. Detailplaneeringuga kavandatav käitis on liigituv ohtlikuks ettevõtteks kuna kuivati kütmiseks kavandatakse kasutada vedelgaasi (LPG), kavas on paigaldada maa-alune vedelgaasi mahuti, koostatud on riskianalüüs. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Söödatehas rajatakse põllumajanduslikuks tootmiseks kasutatud hoonete piirkonnas üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega maa-alal. Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.

Avalik väljapanek toimub 05.06.2023-19.06.2023 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1) ja valla veebilehel. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusi saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 19.06.2023 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud. Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus ning isikutel tuleb arvestada avalikkusega.