Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Maaregistri andmete korrastamine võib mõjutada maamaksu

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus maaregistri andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri, pindala ja kõlvikute andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu.

Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. 1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt kaasajastatakse maatüki kõlvikute andmed edaspidi üks kord aastas kõige uuema kaardi põhjal. Kõlvikuandmete muutus puudutab maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste maamaksu. Maaüksuse andmete muudatustega saab igaüks tutvuda Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala)

Kui maa omaniku hinnangul situatsioon looduses on teine kui kõlvikute kaardil, siis palume sellest teavitada Maa-ametit kataster@maaamet.ee. Seejärel Maa-amet kontrollib kõlvikute andmeid ja vajadusel parandab vea ning teavitab kontrolli tulemustest kohalikku omavalitsust.
 

Kodualuse maa maksusoodustus
Vastavalt maamaksuseadusele on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse § 10 nimetatud maa (maareformi käigus ümber vormistamata maa) kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Maksusoodustuse saamiseks peab:

  • olema maa omanik või maa kasutaja;
  • maa sihtotstarve peab olema maatulundusmaa, mille koosseisus on õuemaa kõlvik või elamumaa;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kui maa on ühis- või kaasomandis ning omanike elukoht on rahvastikuregistri andmetel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, siis on nad vabastatud maamaksu tasumisest nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma osa suurusele maatükist.

Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on ta vabastatud maamaksust üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas.

Kui maaomanikule kuulub mitu maaüksust ja hoone asub üksnes ühel neist, siis arvutatakse maksusoodustus üksnes selle maaüksuse osas, millel asub eluruum.

Kodualuse maa maksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis aadressil www.eesti.ee või vallavalitsuse registripidaja juures.