Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt on toodud ülevaade koos vajalike kontaktidega, kes millist maavalitsuste senist ülesannet edaspidi täitma hakkab.
 

1. Rahvastikutoimingud

1.1. maakonnakeskuse omavalitsused:
sünni registreerimine; surma registreerimine; abielu sõlmimine; abielu lahutamine; nime muutmine (seda toimingut saab teha neljas kohas Eestis - Tartu Linnavalitsuses, Tallinna Perekonnaseisuametis, Pärnu Linnavalitsuses ja Jõhvi Vallavalitsuses); soo muutmise andmete registreerimine; isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks; isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis; elukoha registreerimine; hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend); andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt; andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral; rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.

Täitjad: Tallinna Perekonnaseisuamet, Hiiumaa Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Paide Linnavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Valga Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Võru Linnavalitsus.
Rahvastikutoimingute ülesanded ülejäänud kohalikes omavalitsustes ei muutu, nad registreerivad endiselt sünde, surmi, elukohti ning annavad rahvastikuregistri väljavõtteid.

1.2. Siseministeerium:
rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamine, haldusjärelevalve, kannete kogumine ja arhiveerimine, registripõhise rahvaloenduse raames toimuv andmesisestus, perekonnaseisuametnike koolituse ja eksami läbiviimine ning perekonnaseisuametniku õiguse andmine. 

Siseministeerium, kontakt: tel 6125008, info@siseministeerium.ee 


2. Maa järelmaksunõuete haldamine, sh  

 • lapse sünniga seotud soodustuste määramine;
 • loa andmine hüpoteegiga koormatud kinnistutel raie teostamiseks;
 • loa andmine kinnistu jagamiseks;
 • hüpoteegi kustutamised, loovutamised ja vähendamised.

Riigi Tugiteenuste Keskus, kontakt: Tarvo Nurgamaa, tel 663 1859, tarvo.nurgamaa@rtk.ee
 

3. Maareformi ja maatoimingud

 • Maa erastamisega seotud toimingud
 • Maa munitsipaalomandisse andmisega seotud toimingud
 • Maa riigi omandisse jätmisega seotud toimingud
 • Riigimaa kasutusvaldusesse andmisega ja riigimaale kasutusvalduse seadmisega seotud toimingud
 • Kasutusvaldusesse antud maa omandamisega seotud toimingud
 • Reformimata riigimaa ajutise valitsemisega seotud toimingud
 • Riigimaale hoonestusõiguse seadmisega seotud toimingud

Maa-amet, kontaktid: Maire Salu, maareformi osakonna juhataja,  675 0877, maire.salu@maaamet.ee; Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, 665 0762, tiina.vooro@maaamet.ee; Mai Lind, maatoimingute osakonna juhataja, 665 0771, mai.lind@maaamet.ee .
 

4. Maakonna bussitranspordi korraldus 
Harjumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal – MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus; Hiiumaal – Hiiumaa Vallavalitsus; Ida-Virumaal – MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus; Jõgevamaal – MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus; Järvamaal - MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus; Põlvamaa ja Võrumaal – MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus; Pärnumaal - MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus; Saaremaal – Saaremaa Vallavalitsus; Tartumaal – MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus; Valgamaal - MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus; Viljandimaal - MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus.
 

5. Maakonna bussitranspordi järelevalve ja piletikontrollMaanteeamet, kontakt: Ahto Pahk, ühistranspordiosakonna järelevalvetalitus, tel 51990917, ahto.pahk@mnt.ee
 

6. Siseriiklik laeva- ja lennuliinide korraldusMaanteeamet, kontakt: Mika Männik, ühistranspordiosakonna juhtivekspert, tel 6361119, mika.mannik@mnt.ee
 

7. Sotsiaalvaldkonna ülesanded:

 • Sotsiaalvaldkonna riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine – Sotsiaalkindlustusamet, tel 6121360, info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse (varasem asenduskoduteenus) rahastamine ja teenuse lepingute sõlmimine – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond
 • Alaealiste õigusrikkujatega seotud tegevused – linna- ja vallavalitsused, toeks Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond
   

8. Haridusvaldkonna ülesanded:

 • Õppeasutuste järelevalve – Haridus- ja Teadusministeerium, tel 7350222, hm@hm.ee
 • Nõustamiskomisjoni töö korraldamine – SA Innove, tel 7350500, innove@innove.ee
 • Õpilase riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõtmise taotlused – Haridus- ja Teadusministeerium, tel 7350222, hm@hm.ee
 • Lõpudokumentide plankide ja medalite haldamine – SA Innove, kontakt: Maarja-Liisa Kütt, asjaajamise üksuse arhivaar, tel 7350525, maarja-liisa.kytt@innove.ee
 • Rahvusvaheliste haridusuuringute, nt PISA ja IELS (rahvusvaheline alushariduse uuring), riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevused – SA Innove, kontaktid: Aimi Püüa, Aimi.Pyya@innove.ee; tel 7350620 (rahvusvahelised haridusuuringud); Rain Sannik, Rain.Sannik@innove.ee; tel 7350560 (tasemetööd ja eksamid).
 • Maakonna haridusüritused – kohalike omavalitsuste maakondlikud liidud koostöölepingute alusel HTMiga
   

9. Maakonna arengu kavandamise ülesanded, sh maakonna arengustrateegia koostamine, turvalisuse nõukogude koordineerimine, terviseedenduse ülesanded ja maakonna kultuurikorraldus 
Harjumaa - MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit;  Hiiumaa - SA Hiiumaa Arenduskeskus; Jõgevamaa - SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus; Järvamaa - MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit; Läänemaa - SA Lääne-Eesti Arenduskeskus; Lääne-Virumaa - MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit; Pärnumaa - (ei ole veel teada); Põlvamaa - MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit; Raplamaa - MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit; Tartumaa - MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit; Valgamaa - MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit; Viljandimaa - MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit; Võrumaa - SA Võrumaa Arenduskeskus;
 

10. Siseriiklike regionaalarengu programmide korraldamine:

 • Regionaalsete investeeringutoetuste programm – Rahandusministeerium, Kaire Ööbik, regionaalpoliitika talituse juhataja, tel 6113098, Kaire.Oobik@fin.ee
 • Kohaliku omaalgatuse programm – maakondlikud arendusorganisatsioonid (MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, SA Hiiumaa Arenduskeskus, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit, SA Lääne-Eesti Arenduskeskus, MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus)
 • Hajaasustuse programm – linna- ja vallavalitsused
 • Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus
   

11. Kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide järelevalve – Justiitsministeerium, Iivika Sale, iivika.sale@just.ee
 

12. Maakonnaplaneeringu ja maakonna teemaplaneeringute koostamine, järelevalve üld- ja detailplaneeringute üleRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, tel 6113075, Vaino.Toemets@fin.ee
 

13. Kohalike omavalitsuste nõustamine, haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamineRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, tel 6113075, Vaino.Toemets@fin.ee
 

14. Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnasRahandusministeerium, Väino Tõemets, regionaalhalduse osakonna juhataja, tel 6113075, Vaino.Toemets@fin.ee
 

15. Noorsootöö ülesandedEesti Noorsootöö Keskus, Edgar Schlümmer, tel 7350399 edgar.schlummer@entk.ee
 

16. Maakonnaraamatukogude järelevalve - Kultuuriministeerium, Kristiin Meos, raamatukogude peaspetsialist, tel 6282244, kristiin.meos@kul.ee
 

17. Valimiste korraldamineRiigi valimisteenistus, Priit Vinkel, valimisteenistuse juht, tel 6316548, Priit.Vinkel@valimised.ee
Linna- ja vallasekretäride ülesandeks on valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, sh jaoskonnakomisjonide töö korraldamine Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel.
 

18. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes – üldjuhul Keskkonnaministeerium, Eike Pärnamägi,  üldosakonna jurist, 626 0706, eike.parnamagi@envir.ee; Maa-amet, Tiina Vooro, riigimaa haldamise osakonna juhataja, tel 6650762, tiina.vooro@maaamet.ee
 

19. Karantiini kehtestamine ning lõpetamine ning taudipunkti ümber ohustatud ja järelevalvetsooni kehtestamine – Veterinaar- ja Toiduamet, tel 6051710, vet@vet.agri.ee
 

20. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamine kolmanda riigi isiku pooltlinna- ja vallavalitsused
 

21. Saarevahi töövallavalitsused


Lisainfo
Mart Uusjärv
tel 6113081, e-post mart.uusjarv@fin.ee
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium