Lääneranna valla uudised ja teated

Matsi ja Maria kinnistutele detailplaneeringu koostamise algatamine

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 271 algatati detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Matsi külas Matsi ja Maria kinnistutele.

Planeeritav ala asub Matsi puhkeala ja sadama lähedal,  Liivi lahe  ja Vana-Matsi tee vahelisel rannaalal. Maa-ala suurus on ligikaudu 2,0 ha. Matsi ja Maria kinnistud on hoonestatud, seal paiknevad olemasoleva puhkeasutuse majad.

Detailplaneeringu eesmärk on Maria kinnistule (86301:001:0405) ja Matsi kinnistule (86301:001:0407) ehitusõiguse ulatuse määramine ja ehituskeeluvööndi vähendamine, sihtotstarvete muutmine ja nende kahe kinnistu maa-ala jagamine neljaks krundiks.

Detailplaneeringuga soovitakse kruntidele kavandada ehitusõigust täiendavate majutus- ja abihoonete püstitamiseks ning olemasolevate hoonete laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Planeeritakse krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuursed, kujunduslikud ja ehituslikud tingimused, mis sobivad ümbritseva keskkonnaga, määratakse tehnovõrkude ning -rajatise asukohad, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Täna kehtiva Varbla Vallavolikogu 11.11.1999 määrusega nr 1 kehtestatud Varbla valla üldplaneeringu kohaselt asuvad Matsi ja Maria kinnistud hajaasustusalal. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala valgel alal ehk maakasutuse sihtotstarve senisest ei muudeta ja selle muutmist ei piirata.

Detailplaneeringu eesmärk eeldab kehtiva üldplaneeringu muutmist ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus, mis põhjustaksid keskkonnas pöördumatuid muutusi ja seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi, mistõttu ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja koostada topo - geodeetiline mõõdistus, kuid täiendavaid uuringuid pole vaja. Kui uuringute vajadus selgub protsessi käigus, siis tuleb need teha ja lisada detailplaneeringu materjalidele.

Algatatud detailplaneeringu korraldusega saab tutvuda dokumendiregistri kaudu.