Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 26.10.2023 otsusega nr 146 Matsi küla Matsi ja Maria kinnistute (katastritunnused 86301:001:0405 ja 86301:001:0407) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestatud 1,9 ha suuruse planeerinuala jagamine neljaks krundiks, maa sihtotstarbe muutmine 40% äri- ja 60% maatulundusmaast 60% äri- ja 40% elamumaaks, olemasolevate hoonete laiendamine üle 33% esialgsest mahust ning täiendavate kodumajutuse ja abihoonete püstitamine. Kavandatud tegevused ei muuda planeeringuala ja selle ümbruse välja kujunenud elukondlikku- ja puhkemajanduslikku kasutusviisi. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev ja planeeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi mõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.