Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja 2019 aasta taotlusvooru

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2019 aasta taotlusvooru.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevusuundades.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 154 405€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 137 382€.

3. Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 135 592€.

4. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 13 472€.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 51 697€.

Toetusvahenditele on lisatud 2018 aasta jäägid.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 28.jaanuar - 01.veebruar 2019.

Projektitoetuste taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 09.00 - 16.00

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 01.veebruari 2019 postitemplit. 

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 01.veebruari 2019 kella 19.00ni.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus taotlusvormid ja nõutavad dokumendid või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

Projektitoetust saavad taotleda. 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad. 

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd) ja kalandussektori tulundusühistud. 

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus ja merendus tegevusteks. 

Kalavarude taastoomise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd ja SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine. 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd. 

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu või tegevuskoht on Läänemaa kalanduspiirkonnas Lääne Nigula (endine Lääne Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva) vallas, Vormsi vallas, Lääneranna (endine Lihula ja Hanila) vallas või Haapsalu linnas (kaasa arvatud endine Ridala vald). Välja arvatud investeeringu otseturustamisse mis on abikõlblikud igal pool Eestis. 

Täpne loetelu juriidistest isikustest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.

Projektitaotluste hindamine

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitaud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel. 

Üldised hindamiskriteeriumid

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega. 

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale. 

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus. 

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus. 

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga. 

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine. 

1. Sadama multifunktsionaalsus - uued teenused ja teenuste kvaliteet. 

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega - koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega. Kalasadama või lossimiskoha olulisus piirkonnas. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani. Antakse lisandväärtus seni kasutamata kalaliikidele. 

Majandustegevuste mitmekesistamine.

1. Kavandatud tegevused keskenduvad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse traditsioonide säilimisele. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri sõltumatuse tööandjast. 

2. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmetele  tagada täishõive. 

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine

1. Kavandatud tegevused tuginevad uuringutele ja kalateadlaste ekspertarvamusele. 

2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus. 

Kalandus/merendus traditsioonide säilitamine ja edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine. 

1. Kavandatud tegevused on suunatud laiale isikute ringile.

2. Kavandatud tegevused aitavad kaasa kalandus ja merendus traditsioonide säilimisele ja edendamisele. 

Hindepunkte taotlustele antakse 0 - 5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetlisest keskmisest. Paremusjärjestusse ei asetata neid taotlusi mille aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu. Taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus. 

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus. 

Konsultatsioonivõimalused

info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 86 024 või 53 019 815 e-mail info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.