Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Teade Osaühingu Kirbla Jaanimäe suurfarmi kompleksloa muutmise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 4, et OSAÜHING KIRBLA, registrikood 10435220, käitise asukohaga Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, esitas 30.08.2017 vastavalt tööstusheite seadusele Jaanimäe suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse ning loa andjal on valminud kompleksloa muutmise otsuse ja kompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotleti Jaanimäe suurfarmi kompleksloa muutmist, kuna käitises sooviti laiendada olemasolevat lüpsilauta ning viia käitise ülesseatud tootmisvõimsus kohtade arvuni 768 kohta lüpsilehmadele, 200 kohta noorloomadele ja 300 kohta vasikatele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrusele nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" § 11 lg 1 p 3 on käitise tegevuseks vaja kompleksluba, kuna käitise peetakse üle 400 lüpsilehma.

Kompleksloa taotlusega saab tutvuda digitaalsel kujul Keskkonnaameti Läänemaa kontoris, aadressil Kiltsi tee 10, Haapsalu linn, Lääne maakond või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil kotkas.envir.ee.
Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Täiendav info tel 5346 8050 või e-posti aadressil elar.vulla@keskkonnaamet.ee.
Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Lääne Elu, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Lääneranna valla veebilehel.
OSAÜHINGU KIRBLA taotletav tegevus ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.