Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Valuste küla Sipa päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Valuste külas Sipa põld, Sipamaa, Kaera, Ilu ja lähiaadressita maaüksustele (katastritunnused 41101:002:0333, 41101:002:0269, 41101:001:0766, 41101:001:0767 ja 41101:002:0007). Katastriüksused asuvad Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare riigimaantee ääres Lihula linna läheduses.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 05.12.2022 – 19.12.2022 veebilehel www.laanerannavald.ee. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 19.12.2022.

Lääneranna Vallavalitsus teeb ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Täiendav info: planeeringute spetsialist Margus Källe (margus.kalle@laanerannavald.ee, 56655521).