Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaatamine

Planeerimisseaduse § 92 lõike 1 kohaselt vaatab kohaliku omavalitsuse volikogu üldplaneeringu üle iga viie aasta tagant ning esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kokkuvõtte üldplaneeringu ülevaatamise tulemusest kuue kuu jooksul ülevaatamisest arvates.

15.02.2018.a otsusega nr 41 kinnitas Lääneranna Vallavolikogu Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.

Varbla, Lihula ja Hanila valdade üldplaneeringud on aegunud. Suured maa-alad hajaasustuses on detailplaneeringu kohustusega, kusjuures sisuline vajadus detailplaneeringute koostamiseks enamasti neil aladel puudub, tulemuseks liigne halduskoormus. Hajaasustuses ei ole kasutusele võetud maad vastavalt üldplaneeringutes reserveeritud sihtotstarvetele, näiteks elamumaaks ja puhkemaaks reserveeritud maa-alad. Samal ajal on hajaasustuses ehitamise põhimõtteid ja -tingimusi üldplaneeringutes käsitletud puudulikult.