Lääneranna valla uudised ja teated

Virtsu aleviku Maia kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 02.08.2023 korraldusega nr 401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Virtsu aleviku Maia kinnistu (katastritunnus 19502:003:0032, sihtotstarve 100% tootmismaa) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Maia kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja taristu lahendamine. Planeeringuala suurus on 20,3 ha, sellest planeeritav elamumaa ligikaudu 3,5 ha. Detailplaneering on kehtiva Hanila valla üldplaneeringu kohane.

Planeeringulahendus näeb ette Maia katastriüksuse jagamist 6 elamumaa, 1 juurdepääsutee (Maia tänav) ja 1 maatulundusmaa krundiks. Elamumaa kruntide pindala vahemikus 5600 – 8500 m2, lubatud hoonete arv elamukruntidel 3, ehitisealune pind 400 m2, kõrgus põhihoonel 10m ja abihoonetel 7m. Juurdepääs planeeringualale on Laheääre tänavalt.

Planeeringuala ei asu Virtsu aleviku reoveekogumisalal ega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni piirkonnas. Kruntide veega varustamiseks on planeeritud Laheääre tänava ja Maia tänava tsooni veetorustik Virtsu aleviku ühisveevärgiga ühinemiseks, varuvõimalusena on ette nähtud planeeringuala tarbeks oma puurkaev. Reovesi on kavas juhtida kogumismahutitesse. Planeeringulahendus näeb ette kanalisatsioonitorustiku paigaldamise võimaluse Maia ja Laheääre tänavate tsooni Virtsu aleviku ühiskanalisatsiooniga ühinemiseks.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, võimalikud on tavapärased ehitustegevusega kaasnevad ajutised riskid ja negatiivsed mõjud.

Avalik väljapanek toimub 28.08.2023-11.09.2023 tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1), Virtsu raamatukogus (Pargi tn 4 Virtsu alevik) ja veebilehel www.laanerannavald.ee. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusi saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 11.09.2023 aadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-postiga vallavalitsus@laaneranna.ee

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud. Detailplaneeringu väljapanek, avalik arutelu ning suuliste ja kirjalike arvamuste esitamine on avalik ehk avatud menetlus ning isikutel tuleb arvestada avalikkusega.