Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Virtsu aleviku Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lg 6 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu võttis 26.10.2023 otsusega nr 145 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Virtsu aleviku Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu.

Planeeritava ala suurus on 1,14 ha ja see hõlmab üldkasutatava maa sihtotstarbega hoonestamata Virtsu park 4 maaüksust, katastritunnus 19502:003:0003.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Virtsu park 4 maaüksuse sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks, kolme elamukrundi moodustamine, kruntide ehitusõiguse määramine ja taristuga varustatuse lahendamine. Planeeringu järgi on krundi lubatud suurus vähemalt 3000 m2, ehitusalune pind kuni 250 m2, hoonete arv 3, põhihoone kõrgus 10m, abihoone kõrgus 7m, kuni 2 korrust. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud avalikus kasutuses olevalt Pargi tänavalt ja Puhtu teelt. Krundid ühendatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Planeeringuala loodeosale ulatub muinsuskaitse alune Virtsu mõisa park, pargi piirdemüür ja müüri  kaitsevöönd. Mõisa pargi, pargi ja piirdemüüri kaitsevööndisse uusi ehitisi ei kavandata. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Hanila valla üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu järgselt on Virtsu park 4 maaüksuse juhtsihtotstarve üldkasutatav maa.

Avalik väljapanek toimub 20.11.2023-20.12.2023 veebilehel www.laanerannavald.ee ning tööajal Lääneranna vallamajas (Lihula Jaama tn 1) ja Virtsu raamatukogus (Pargi tn 4, Virtsu alevik).

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Arvamusi saab esitada kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele kuni 20.12.2023 postiaadressil Jaama tn 1 Lihula 90302 või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee