Teed ja tänavad

4.10.23

Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu.

Lääneranna valla teede ja tänavate info on leitav Teeregistrist. Selleks saab kasutada Maa-ameti geoportaalis Teeregistri rakendust.

 

Liiklusinfo rakendus Tark Tee annab teekasutajatele infot liikluspiirangute, teetööde ja teeolude kohta. Tark Tee aitab planeerida ohutumat ja efektiivsemat teekonda.

 

Liikluskorralduskavad

 


Lääneranna valla erateedele kruusa eraldamise toetus

Lääneranna valla erateedele kruusa eraldamise toetuse eesmärk on toetada erateede omanikke teede seisukorra parandamisel.

Toetust saab taotleda isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari seisuga on Lääneranna vald ja kes omab Lääneranna valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel. Tee, millele toetust taotletakse, ei tohi olla suletav värava, tõkkepuu jms või sissesõitu keelava märgiga.

Kruusa eraldatakse 20 tonni 100 meetrise teelõigu kohta, kuid mitte rohkem kui 100 tonni ühe taotleja ja eratee kohta.

Taotleja korraldab eraldatud kruusa ostmise, veo ja teele laotamise ning katab kõik töödega seotud kulud.

Lääneranna vallavalitsus hüvitab tööde teostamise järgselt toetusaluse kruusa koguse maksumuse kuludokumentide alusel Lääneranna Vallavalitsuse poolt kehtestatud kruusa maksumuse piirhinna ulatuses. Lääneranna Vallavalitsus on kehtestanud kruusa maksumuse piirhinnaks 10 (+ käibemaks) eurot tonni kohta.

Taotlejatest tekib pingerida, mille moodustamise aluseks on järgmised põhimõtted:

  1. suurim kasusaajate hulk
  2. võrdsete kasusaajate hulga korral taotluse varasem esitamine

Toetuse peab ellu viima 120 päeva jooksul pärast kruusa eraldamise otsuse jõustumist.

Taotlus jooksval aastal kruusa saamiseks tuleb esitada ajavahemikus 1. aprill kuni 30. aprill.

Toetuse taotlemiseks tuleb saata täidetud taotlusvorm digitaalselt allkirjastatult aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või tuua Lääneranna Vallavalitsusse aadressil Jaama tn 1, Lihula linn.


Täiendav info: Urmas Osila, majandusosakonna juhataja

 


Toimetaja: EERO SAHK