Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Veebileht kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest

25. augustil 2020 avalikustati omavalitsuste teenuste veebileht Minuomavalitsus, mille kaudu saab detailse ja kompaktse ülevaate, kuidas läheb omavalitsustel erinevate kohalike teenuste pakkumisega.

Veebilehel on vaadeldud kõiki peamisi omavalitsuste vastutusvaldkonna teenuseid. Näiteks hariduse, kultuuri, taristu, jäätmemajanduse, turvalisuse ja sotsiaalvaldkonnast. Teenuseid on hinnatud ühtse hindamismetoodika alusel. Veebilehel kajastatakse omavalitsuse põhiseid andmeid erinevatest riiklikest registritest, 2019. aasta sügisel läbi viidud omavalitsuse küsitlusest ja aasta alguses läbi viidud elanike rahulolu uuringust.

Minuomavalitsus veebilehel kasutatava teenuste hindamise metoodika välja töötamisse on panustanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslikke rakendusuuringute keskuse konsultatsioonikeskuse ja Geomedia OÜ eestvedamisel üle saja eksperdi ministeeriumidest ja omavalitsustest, teadlased ja huvigruppide esindajad ning Eesti Linnade ja Valdade Liit. Samuti konsulteeriti huvigruppidega veebilehe loomisel. Metoodika väljatöötamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Veebilehest nähakse kasulikku uut tööriista nii kohalikele omavalitsusele teenuste arendamiseks, ministeeriumitele valdkondlike poliitikate kujundamiseks kui ka kohalikele elanikele oma koduvalla või –linna pakutavate teenuste kohta ülevaate saamiseks ja kaasa rääkimiseks.

Veebileht võimaldab:

  • saada ülevaadet iga omavalitsuse teenuste olukorrast ja arenguvõimalustest, et selle pinnal juhtida kohalikku arengut;
  • võrrelda omavalitsuse teenuste tasemeid, mis aitab kaasa kogemuste jagamisele;
  • suurendada ühiskondlikku teadlikkust omavalitsuste teenuste korraldusest ning kodanike informeeritud kaasatust kohalike prioriteetide üle kaasa rääkimisel.