Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2022

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2022. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Taotlusi saab esitada Lääneranna Vallavalitsusele alates 01.02.2022. a ja esitamise viimane tähtpäev on 01.04.2022. a.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberkandjal Lääneranna Vallavalitsusele või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee.

Taotlusvormid ja programmi täpsemad tingimused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
  • Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta eraldi;
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023;
  • Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa;
  • Omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti kuludest.

 

Lisainfo:

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK): Tiina Loorand, telefon 663 1888, e-post tiina.loorand@rtk.ee
Lääneranna Vallavalitsus: Maia Leola, keskkonnaspetsialist, telefon 477 2732, mobiil 5384 3447, e-post  maia.leola@laanerannavald.ee