Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 uute meetmete avalik väljapanek

Keskkonnaministeerium teatab Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 uute meetmete avalikustamisest 11.–25.05.2022.

Keskkonnaminister algatas 15.09.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/390 „Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027" koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Meetmekava eesmärk on ajakohastada Vabariigi Valitsuse poolt 2017. aastal heaks kiidetud „Eesti merestrateegia meetmekava", et tagada kehtestatud keskkonnaalaste sihtide täitmine ning seeläbi saavutada või säilitada Eesti mereala hea keskkonnaseisund.

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 koostamise algataja ja kehtestaja on keskkonnaminister, koostamise korraldaja ja koostaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik: merekeskkonna osakonna nõunik Agnes Unnuk, agnes.unnuk@envir.ee). Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamist viib läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 uute meetmetega on võimalik eelnevalt tutvuda avalikul väljapanekul 11.–25.05.2022 Keskkonnaministeeriumi veebilehel:

https://envir.ee/keskkonnakasutus/merekeskkonna-kaitse/merestrateegia#iii-etapp-mereala-m.

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH programmi kohta saab esitada kuni 25.05.2022 (k.a) Keskkonnaministeeriumi e-posti aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.