Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lihula Allika tn 15 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest majandushoone ümberehitamiseks elamuks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Lihula linnas Allika tn 15 (katastritunnus 41201:006:0071) maaüksusel.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.- 27.11.2022 Lääneranna valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kuni 27. november 2022 e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.
Juhul, kui eelnevalt nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib Lääneranna Vallavalitsus asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Täiendav info