Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Lääneranna Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu otsustas (24.03.2023 otsus nr 99) mitte algatada Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Virtsu Tallinna mnt 31 katastriüksus (tunnus 43001:001:0884, pindala 8,57 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%), millel asuvad endise Virtsu kalatehase hooned, piirneb Natura 2000 Väinamere linnualaga ja loodusalaga.

Detailplaneeringuga kavandatakse Tallinna mnt 31 maaüksus jagada kahekümne kaheksaks (28) krundiks: 7 tootmishoone- ja ladude maa, 1 sadama, 3 kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone, 1 majutushoone, 12. üksikelamumaa, 1 turismi-, matka- ja väljasõidukoha, 1 kultuuri- ja spordiasutuse, 1 tee ja tänavamaa ja 1 parkimisehitise krundiks. Planeeringu elluviimisel väheneks tootmismaa osakaal Virtsu tiheasutuspiirkonnas ning paraneks märgatavalt aleviku elukeskkond.

Planeeringuala asub osaliselt ranna ehituskeeluvööndis. Seni suletud kunagise Virtsu kalatehase mereäärne territoorium soovitakse avada avalikkusele. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta planeeringuala osas valla üldplaneeringut, muutes 100% tootmismaa juhtotstarbega maa osaliselt tootmis-, äri-, elamu, transpordi- ja üldmaa juhtotstarbega maaks ning vähendada ranna ehituskeeluvööndi ulatust.

Detailplaneeringu KSH eelhinnangu (eelhinnang) kohaselt planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust. Kavandatud tegevused ei oma ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele ning ei ole vajalikud Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide saavutamiseks. Otsuses ja otsusele lisatud eelhinnangus toodu osas on asjaomased asutused andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu (Jaama 1, Lihula linn, 90302, Lääneranna vald), koostamise korraldaja Lääneranna Vallavalitsus (Jaama 1, Lihula linn, 90302, Lääneranna vald), koostaja DAGOpen OÜ (aadress Sadama 15, 92412, Kärdla linn, Hiiumaa vald).

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/5779626 ja tööpäevadel Lääneranna Vallavalitsuses.