Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Lääneranna Vallavalitsus teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 6 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu otsustas (24.03.2023 otsus nr 98) mitte algatada Virtsu aleviku Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Planeeritav ala on muinsuskaitsealuse Virtsu mõisa pargiga piirnev hoonestamata Virtsu park 4 katastriüksus (katastritunnus 19502:003:0003, pindala 1,14 ha).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Virtsu park 4 maaüksusele kolme elamumaa krundi moodustamine. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta valla üldplaneeringut, muutes 100% üldkasutatava maa juhtotstarbega planeeringuala sihtotstarbe suuremas osas elamumaaks. Planeeringuga ei kavandata ehitustegevust Virtsu mõisa pargis ega pargi ja pargi piirdemüüri kaitsevööndites.

Detailplaneeringu KSH eelhinnangu (eelhinnang) kohaselt planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust. Kavandatud tegevused ei oma ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärkidele ning ei ole vajalikud Natura 2000 alade kaitse-eesmärkide saavutamiseks. Otsuses ja otsusele lisatud eelhinnangus toodu osas on asjaomased asutused andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu (Jaama 1, Lihula linn, 90302, Lääneranna vald), koostamise korraldaja Lääneranna Vallavalitsus (Jaama 1, Lihula linn, 90302, Lääneranna vald), koostaja Argepo OÜ (Välja, Haeska küla 90407, Haapsalu linn).

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel http://delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/5779618 ja tööpäevadel Lääneranna Vallavalitsuses.