Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Lääneranna Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 41 Lääneranna valla üldplaneeringu eelnõu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku 17. juuni – 29. juuli 2024.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamusi on võimalik saata kirjalikult Lääneranna Vallavalitsusele 29. juulini 2024 e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga aadressil Jaama tn 1, Lihula linn, 90302, Pärnu maakond.

Avaliku väljapaneku jooksul on planeeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Lääneranna valla veebilehel:

https://www.laanerannavald.ee/koostatav-uldplaneering

Paberkandjal on materjalid (planeeringu seletuskiri, joonised, KSH aruanne) kättesaadavad Lääneranna Vallavalitsuses aadressil Jaama tn 1, Lihula linn (E, T, N 09.00-13.00 ja 13.30-16.00; K 11.30-16.00) alates 03. juuni 2024.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab PlanS § 83 lõike 1 kohaselt üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud:
14. august 2024 algusega kell 16.00 Varbla rahvamaja (Vallamaja/1);
15. august 2024 algusega kell 16.00 Virtsu rahvamaja (Pargi tn 4);
21. august 2024 algusega kell 16.00 Koonga koolimaja (Valla/4);
22. august 2024 algusega kell 16.00 Lihula kultuurimaja (Tallinna mnt 1a).

Avalikul arutelul tutvustab Lääneranna Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Lühikokkuvõte

Lääneranna valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi (pindala 1363 km²). Üldplaneeringuga lahendatakse valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt PlanS § 75 toodud ülesanded. Lääneranna valla ruumiliseks vajadusteks on säilitada ja jätkusuutlikult arendada väljakujunenud asustusstruktuuri ning kujundada kvaliteetne ja elu- ning ettevõtluskeskkond.

Valla asustuses olulisi muudatusi ei kavandata. Kahaneva ja vananeva rahvastiku tingimustes on elamu- ja ettevõtlusalasid planeeritud eelkõige Lihula linnas ja Virtsu alevikus ning suuremate külade kompaktse asustusega osades. Planeeritud on ka tootmise- ja segafunktsiooniga maa-alasid hajaasustuses, et olla tulevikus arendussoovide ja -vajaduste osas paindlik ja soodustada kasutusest välja langenud hoonestatud alade taaskasutusele võtmist.

Valla territoorium, välja arvatud Lihula linn ja Virtsu alevik, jääb hajaasustusega alaks, kus võimaldatakse eluasemete rajamist ja/või piirkonda sobituva ettevõtluse arendamist. Sõnastatud on Lääneranna valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud planeeringuala kasutus- ja ehitustingimusi.

Kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on vähendatud oluliselt detailplaneeringu kohustusega ala suurust. Detailplaneeringu koostamise kohustus on Lihula linnas ja Virtsu alevikus. Võrreldes kehtivate üldplaneeringutega on uues üldplaneeringus rohkem ja üksikasjalikumalt kirjeldatud ehitamise aluseks olevaid tingimusi.

Üldplaneeringuga määratakse mererannas korduva üleujutusala piir, millest alates arvestatakse ranna ehituskeelu- ja piiranguvööndi laiust. Üldplaneeringus tehakse ettepanek jätta kehtima hetkel kehtivad ranna ehituskeeluvööndi vähendamised ning tehakse ettepanekuid ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Üldplaneeringus on näidatud üleujutusohuga alad rannas ja antud tingimused ehitamiseks neil aladel.

Üldplaneeringus on märgitud olemasolevate ja võimalike avalike teede ja kergliiklusteede asukohad, täpsustatakse Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringutes määratletud rohevõrgustiku ning väärtusliku põllumajandusmaa piire ja kasutustingimusi. Üldplaneeringus on antud on üldised suunised ja tingimused taastuvenergeetika (tuule- ja päikeseenergia) arendamiseks.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi KSH. KSH ülesanne on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrata vajadusel leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses läbi maakasutus- ja ehitustingimuste. KSH tulemusel selgus, et Lääneranna valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Piiriülest mõju Lääneranna valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.