Maamaks

23.11.21

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv riiklik maks. Maa maksustamishind määratakse maa korralise hindamisega. Hetkel kehtivad 2001.a maa korralise hindamise tulemused.

Maaüksuse maksustamishind on maa maksustamishinna hinnatsooni väärtuse ja maaüksuse pindala korrutis. Maa maksutamishind esitatakse 10 euro täpsusega.

2018 aastal on maamaksumäär Lääneranna vallas 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäära kehtestab vallavolikogu.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. 

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust. Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutajale, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte elektrooniliselt.
 
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
 
Kuni 64-eurone maamaks tuleb tasuda 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
 

Maamaksu võlgnevused ja ettemaksud, teave Maksu- ja Tolliamet, üldinfo telefon  880 0810.

Teave maksustatava maa kohta, maa- ja arendusspetsialist Mihkel Kalmaru, telefon 447 3745, e-post: mihkel.kalmaru@laaneranna.eeToimetaja: EERO SAHK

Maaregistri andmete korrastamine võib mõjutada maamaksu

8.02.19

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus maaregistri andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri, pindala ja kõlvikute andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu.

Sellest tulenevalt muutusid kõlvikute andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. 1. jaanuaril 2019 jõustunud maakatastriseaduse muudatuste kohaselt kaasajastatakse maatüki kõlvikute andmed edaspidi üks kord aastas kõige uuema kaardi põhjal. Kõlvikuandmete muutus puudutab maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuste maamaksu. Maaüksuse andmete muudatustega saab igaüks tutvuda Maa-ameti geoportaalis (www.maaamet.ee/kolvikute-pindala)

Kui maa omaniku hinnangul situatsioon looduses on teine kui kõlvikute kaardil, siis palume sellest teavitada Maa-ametit kataster@maaamet.ee. Seejärel Maa-amet kontrollib kõlvikute andmeid ja vajadusel parandab vea ning teavitab kontrolli tulemustest kohalikku omavalitsust.
 

Kodualuse maa maksusoodustus
Vastavalt maamaksuseadusele on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse § 10 nimetatud maa (maareformi käigus ümber vormistamata maa) kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Maksusoodustuse saamiseks peab:

  • olema maa omanik või maa kasutaja;
  • maa sihtotstarve peab olema maatulundusmaa, mille koosseisus on õuemaa kõlvik või elamumaa;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kui maa on ühis- või kaasomandis ning omanike elukoht on rahvastikuregistri andmetel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, siis on nad vabastatud maamaksu tasumisest nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma osa suurusele maatükist.

Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on ta vabastatud maamaksust üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas.

Kui maaomanikule kuulub mitu maaüksust ja hoone asub üksnes ühel neist, siis arvutatakse maksusoodustus üksnes selle maaüksuse osas, millel asub eluruum.

Kodualuse maa maksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis aadressil www.eesti.ee või vallavalitsuse registripidaja juures.
 


Toimetaja: EERO SAHK

Kodualuse maa maamaksusoodustus

10.12.18

Vastavalt maamaksuseadusele on alates 2013. aastast kodualuse maa maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuuluva õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Lääneranna vallas on tiheasustusega alad Lihula linn ja Virtsu alevik.

Maamaksusoodustuse saamise eeldused:

  • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja;
  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.


Kui maa on isikute ühis- või kaasomandis ning nende elukoht on rahvastikuregistri andmetel maamaksust vabastatud maal asuvas hoones, siis on nad vabastatud maamaksu tasumisest nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal sõltumata ühis- või kaasomanike arvust kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma osa suurusele maatükist.

Korteriomandite omanike osas sätestab seadus erandi. Seaduses sätestatud tingimustele vastav iga korteriomandi omanik on vabastatud maamaksu tasumisest kortermaja juurde kuuluva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kokku 0,15 ha ning hajaasustusega alal kokku kuni 2 ha ulatuses. Kui isikule kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on ta vabastatud maamaksust üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas.

Kui inimesel on mitu katastriüksust ja hoone asub üksnes ühel neist katastriüksustest, siis arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse osas, millel asub hoone. Maamaksuseaduse eesmärgiks on vabastada koduomanik talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning hoone juurde kuuluva maa eest maamaksu tasumisest. Kuna katastriüksus, millel ei asu maa omaniku või maa kasutaja hoonet, ei ole vajalik hoone teenindamiseks või seal asub hoone, mis ei ole rahvastikuregistri andmetel isiku elukoht, siis ei vabastata maa omanikku või maa kasutajat maamaksu tasumise kohustusest vastava katastriüksuse osas.

Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida elektroonselt riigiportaalis aadressil www.eesti.ee  või valla teeniduskeskuses sekretär-registripidaja juures.

Toimetaja: MARGUS KÄLLE