Detailplaneeringud (menetluses)

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneering

Eesmärk

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, paadi veeskamiskoha, juurdepääsu ja tehnovõrkude planeerimine ning ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine. 

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 17.01.2019. a otsusega nr 115 Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algatamise eelnõule esitasid arvamuse Muinsuskaitseamet (05.12.2018 nr 1.1-7/2509-1), Keskkonnaamet (07.12.2018 nr 6-2/18/18262-2) ja Rahandusministeerium (09.12.2018 nr 14-11/8431-2). Lisaks esitas planeeringulahendusele arvamuse Lootuse kinnistu omanik. 

Eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek (05.07-06.08.2019)

Ootuse kinnistu eelnõu (eskiis) 06.06.2019. a seisuga.

Arvamusi detailplaneringu kohta saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula 90302 Pärnumaa või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.

Eskiisi kooskõlastused/ettepanekud: 

Päästeamet
Rahandusministeerium
Muinsuskaitseamet
Keskkonnaamet (kooskõlastamata jätmine);  Keskkonnaamet (kooskõlastatud, 14.08.2019 kiri nr 6-2/19/9907-5)

Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimus 23.08.2019 Varbla teeninduskeskuses. Protokoll

Vastuvõtmine

Ootuse kinnistu detailplaneering võeti vastu Lääneranna Vallavolikogu 19.09.2019 otsusega nr 165.

Detailplaneeringu avalik väljapanek 21.10 - 19.11.2019. a

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.10 - 19.11.2019. a.
Detailplaneeringu materjalid asuvad vallavalitsuse dokumendiregistris.
Detailplaneeringu illustratsioonid Deltas.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.