Detailplaneeringud (menetluses)

Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneering

Eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on igale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja ühe abihoone rajamiseks, tehnovõrkude planeerimine ja ehituskeeluvööndi vähendamine.

Algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 21.03.2019.a otsusega nr 130 Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistutekinnistu detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu algatamise otsusele esitasid arvamused Keskkonnaamet (30.01.2019 nr 6-5/19/19-2) ja Rahandusministeerium (11.02.2019 nr 14-11/454-2). Päästeamet ervamusi ei esitanud.

Detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalik arutelu 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses. 

Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses ja Lääneranna valla avalikus dokumendiregistris

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.