Planeeringute teated

Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamine

Varbla vald võttis 27.06.2012.a vastu otsuse nr 25 „Teemaplaneeringu algatamine", mille kohaselt algatati Vayu Energia OÜ taotlusel tuuleenergeetika teemaplaneering. Planeeringu eesmärk on selgitada välja, kas ning millistel tingimustel on võimalik rajada Pärnu maakonna tuulenergeetika teemaplaneeringus toodud P1 (Paadrema) ja P2 (Piha) aladel tuulepargid, samuti kehtiva üldplaneeringu täpsustamine ja täiendamine.

Teemaplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ ning keskkonnamõjude strateegilise aruande koostaja on Keskkonnaagentuur Viridis OÜ. 

20.09.2017.a kirjaga nr 12-4/17/3454 teatas Kaitseministeerium, et P1 (Paadrema) alale võib, sõltuvalt elektrituuliku asukohast, püstitada elektrituulikuid laba tipukõrgusega 23 kuni 29 m ja alale P2 (Piha) laba tipukõrgusega 35 kuni 48 m. 

Vaatamata Kaitseministeeriumi poolt aastate jooksul korduvalt väljendatud seisukohale ning Varbla valla mitmetele pöördumistele nii arendaja kui ka planeerija poole seoses planeeringu Kaitseministeeriumi poolt esitatud tingimustega kooskõlla viimisega, ei ole arendaja ega planeerija senini esitanud planeeringu eskiislahendust, mis vastaks esitatud nõuetele. 

Alates 01.07.2015.a jõustunud PlanS § 78 toob eraldi ka välja, et üldplaneeringu  koostamise korraldaja võib üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise lõpetada eelkõige juhul, kui: 1) koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, või 2) planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus.

Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 23.08.2018.a otsusega nr 88 kehtetuks Varbla Vallavolikogu 27.06.2012. a otsuse nr 25 „Teemaplaneeringu algatamine".

Otsusega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris ning Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).