Planeeringute teated

Varbla Vallavolikogu üldplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise otsuste kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 23.08.2018.a otsusega nr 89 kehtetuks Varbla Vallavolikogu üldplaneeringu algatamise ja lähteülesande kinnitamise otsused. Endise Varbla valla osas üldplaneeringu koostamise jätkamine ei ole otstarbekas, kuna Lääneranna valla üldplaneering algatatakse kogu haldusterritooriumile. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14lg 111 kohaselt ühendatakse alates 2015. aasta 1. juulist algatatud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu menetlus haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku  omavalitsuse üksuse üldplaneeringu menetlusega. 

Otsustega on võimalik tutvuda Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) või vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris