Planeeringute teated

« Tagasi

Kurendi kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 462 algatati detailplaneering  ja kinnitati lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Saastna külas Kurendi kinnistule.

Planeeritav ala asub Matsalu rahvuspargi maa-alal  ja koosneb Kurendi kinnistust (41101:001:0581) ning lähialast, mille suurus on ligikaudu 9,0 ha.

Matsalu rahvuspargis kehtib kaitse-eeskiri, mille kohaselt on rahvuspargi valitseja Keskkonnaamet, kes on käesolevad lähteseisukohad kooskõlastanud 07.05.2021.
Kurendi kinnistul asub vana talukoht, kus täna paikneb 2 korruseline elamu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kurendi kinnistule ehitusõiguse ulatuse määramine talumajapidamise lõplikuks väljaehitamiseks.
Vastavalt täna kehtivale Lihula valla üldplaneeringule on Matsalu rahvuspargi alal uute hoonete püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Matsalu rahvuspargi maastike kultuuripärandi kaitse-eesmärk on säilitada külades asustusstruktuur ja ajalooline maakasutus, mis tähendab ehitamise lubamist eelkõige varem hoonestatud talukohtades, säilitades piirkonnas levinud krundisisest hoonete paigutust ja arvu hoovialadel.

Detailplaneeringu elluviimisel ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ega kahjulikke tagajärgi, mis põhjustaksid keskkonnas pöördumatuid muutusi ja seaksid ohtu inimeste tervise, vara, heaolu või kultuuripärandi, mistõttu ei algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal on vaja tellida topo-geodeetiline mõõdistus, kuid detailplaneeringu koostamiseks ei ole vaja teha täiendavaid uuringuid. Kui nende vajadus selgub planeerimise käigus, siis tuleb uuringud teha ja lisada detailplaneeringu materjalidele.

Algatatud detailplaneeringu korraldusega saab tutvuda dokumendiregistri kaudu.