Lääneranna valla uudised ja teated

Ehitisregistri andmete korrastamine

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned, mida saab tuvastada ortofotode alusel. Ortofotode abil avastatud, kuid ehitisregistrisse kandmata hooneid on kohustatud kontrollima kohalik omavalitsus.

Lääneranna Vallavalitsuse andmetel on väga paljud vallas asuvad ehitised ehitisregistrisse kandmata või esinevad vead ehitiste andmetes. Lääneranna Vallavalitsus on avaldanud enda kodulehel www.laanerannavald.ee nimekirja kinnistutest, millel asuvaid ehitisi ei ole kantud ehitisregistrisse või esinevad seal ehitise andmetes vead.

Olemasolevaid ehitisi, mis on ehitatud enne 22. juulit 1995, võib kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele. Omanikul on kohustus kontrollida ehitise olemasolu ehitisregistris ja registrikande puudumisel kanda ehitis ehitisregistrisse.

Pärast 22. juulit 1995 ja enne 1. juulit 2015 ehitatud ehitise seadustamisel peab ehitis vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele, samuti detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

Ehitisi saab mõningatel juhtudel ehitisregistrisse kanda ka olemasolevate ortofotode alusel minimaalsete andmetega, kuid alati ei ole see ilma lisainformatsioonita võimalik teha.

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga ehitise kohta. Eluhoone puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt.

Olemasolevate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks palume kõigepealt üles otsida kõik dokumendid, mis ehitiste ja kinnistuga seotud, ning pöörduda seejärel Lääneranna Vallavalitsuse poole e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee või telefonitsi +372 4724 630, et üheskoos leida parim võimalik moodus puuduvate ehitiste ehitisregistrisse kandmiseks.