Lääneranna valla uudised ja teated

Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute DP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest

Lääneranna Vallavalitsus teavitab Planeerimisseaduse §137 kohaselt kehtivat valla üldplaneeringut muutva Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest.

Lääneranna Vallavolikogu 10.06.2021 otsusega nr 272 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Hõbesalu külas Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneering.

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 14.07.-18.08.2021.
Avalikustamise käigus laekus neljalt inimeselt kirjad ettepanekute ja vastuväidetega, mis sisaldasid küsimusi ja vastuväiteid põhiliselt juurdepääsutee asukoha, hoonestuseõiguse ulatuse ning ehituskeeluvööndi vähendamise kohta.
Vallavalitsus saatis  nendele 19.08.2021 vastused põhjenduste ja selgitustega. Kõik nimetatud detailplaneeringu dokumendid on registreeritud Lääneranna valla dokumendiregistris.

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30.09.2021 Lihula Kultuurimaja saalis, kus käsitleti eelkõige planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud ja arvestamata jäänud ettepanekuid.
Arutelu käigus osapooled kokkulepet ei saavutatud, kuid põhimõtteliselt pakuti detailplaneeringule vastuväiteid esitanud inimeste poolt lahendused, millega arvestamisel oleks võimalik saavutada detailplaneeringu kompromisslahendus.