Lääneranna valla uudised ja teated

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 18.04.2019 otsusega nr 140 Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu. 

Planeeringuala hõlmab Lihula linna Piiri tänav 6 (katastritunnus 41101:001:0885; registriosa number 10358250; 100% sihtotstarbeta maa), Piiri tänav 8 (katastritunnus 41101:001:0872; registriosa number 10023050; 100% maatulundusmaa) ja Raudtee tänav 2b (katastritunnus 41101:001:0880; registriosa number 9571050; 100% sihtotstarbeta maa) kinnistuid. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11,15 ha.

Planeeringuga jagati Piiri tänava äärne osa kaheksaks tootmis- ja/või ärimaa sihtotstarbega krundiks ning Veski tänava äärne osa neljaks elamumaa krundiks. Tootmis- ja ärimaa ning elamumaa vahelisele alale planeeriti puhverala, mille eesmärgiks on tagada võimalikult minimaalne tootmismaa häiring elamukruntidele. Puhveralale on kavandatud haljasala kõrghaljastusega, sinna on lubatud paigaldada maasoojuspumpade seadmeid, tehnorajatisi jmt. Nimetatud alale on keelatud rajada hoonestust ja parklaid.

Planeeringuga muudeti Lihula valla üldplaneeringus ettenähtud elamumaa sihtotstarve Piiri tänava äärses osas tootmisettevõtete ja ladude reservmaaks.

Detailplaneeringu menetluse materjalidega saab tutvuda Lääneranna valla veebilehel