Lääneranna valla uudised ja teated

Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus teatab Hõbesalu küla Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalikust väljapanekust, mis toimub 01.10.2019 - 01.11.2019 ning avalikust arutelust, mis toimub 08.11.2019 kell 15.00 Varbla teeninduskeskuses.

Detailplaneering algatati Lääneranna Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 130

Detailplaneeringu eesmärk neljale olemasolevale kinnistule ehitusõiguse määramine väikeelamute ehitamiseks, kinnistute sihtotstarvete muutmine ja ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Lisaks juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendus sh servituutide seadmise vajaduse selgitamine, tehnovõrkude iseloomu ja asukohtade määramine, haljastuse põhimõtete selgitamine.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn) ja Lääneranna valla kodulehel.

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kuni avaliku väljapaneku lõpuni kirjalikult aadressil Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn 90302 või e-postiga aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee.