Lääneranna valla uudised ja teated

Teade keskkonnaloa taotluse saamise kohta

Lääneranna Vallavalitsus teatab (lähtudes KeÜS § 47 lg 4), et Keskkonnaamet edastas 11.11.2019. a Lääneranna Vallavalitsusele Kivikandur OÜ (registrikood 11200972) poolt 05.11.2019 esitatud vee-erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Tarva külas Tarva dolokivikarjääri (katastritunnus 33403:001:0284) ja Viidase (katastritunnus 33403:001:0209) kinnistutel.

Veeluba soovitakse muuta lisades vee erikasutuse piirkonnaks Käära katastriüksuse (katastritunnus 33403:001:0309) ning pikendades veeloa kehtivusaega kuni maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõpuni (02.06.2044).

Veeloa taotlus (reg. nr. 14-6/19/669) on kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistri veebilehel https://dhs-adr-kea.envir.ee/.