Lääneranna valla uudised ja teated

Keskkonnaloa taotluse teade (Sabiin)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

Keskkonnaamet esitas 20.01.2022 Martin Sabiini keskkonnaloa taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaluba taotletakse Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rannakülas Puugi kinnistul (katastritunnus 43001:001:0435) paadikanali süvendamiseks setetest mahus kuni 900 m3 ja tahkete ainete (graniitkivid) paigutamiseks mahus kuni 500 m3 muuli taastamise eesmärgil. Süvenduspinnas on kavandatud kaadata muuli taha merre. Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega 04.04.2022 kuni 03.04.2027.

Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-118155.